learndl learndl triboon

آموزش و معرفی کامل فایل کانفیگ wp-config.php در وردپرس

آموزش و معرفی فایل کانفیگ wp-config.php

میدانیم که یکی از مهم ترین و حیاتی ترین فایل های وردپرس همین فایل کانفیگ wp-config.php هست ! اگر باهاش آشنایی خاصی ندارید ، باید بگم که معمولا اگر به مشکل خاصی در وبسایت بر بخورید ، میتوانید مشکل رو با این فایل ردیابی کنید و یا کلا برطرفش کنید . همچنین فایلی برای نگهداری اطلاعات مهمی از پیکربندی وبسایته !

 

مثلا یک سری دیتاها و اطلاعات که باید محفوظ بمانند رو میتوانید در این فایل مشاهده کنید . همچنین باید بگم که فایل کانفیگ رو باید دسته بالا بگیرید . چرا که اگر قرار باشد مشکل جدی در امنیت سایت به وجود آید ، ابتدا این قسمت خدشه دار خواهد شد . حالا که از اهمیت این فایل شنیدیم ، بهتره بریم و دقیق بررسی کنیم که این فایل اصلا چیه و چرا شکل گرفته ؟

 

اگر شما هم علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتری راجب به فایل wp-config.php هستید ، میتوانید وبیت را تا انتهای این مقاله همراهی کنید . چنانچه در مورد مشکل خاص و مبهمی سوالی دارید ، میتوانید از قسمت نظرات کاربران با ما به اشتراک بگذارید تا بیشتر راهنمایی تون کنیم .

 

 

سوال اصلی اینه که اصلا فایل کانفیگ wp-config.php چیه؟

باید بگم که wp-config.php یکی از فایل های حساس و مهم وردپرس است . در بالاتر گفتیم که اطلاعات مهمی در این فایل ذخیره میشوند . اطلاعاتی مانند نام پایگاه داده، نام کاربری و رمز عبور ! این پرونده برای هر یک از کاربران وردپرس به‌طور خاص در طول مراحل نصب، ساخته می‌شود. این پرونده به شما این امکان را می‌دهد که بسیاری از قسمت‌های سایت خود را به‌راحتی مدیریت کنید.

 

در مسیر Public_html سرور شما ، فایلی با نام Wp-config.php یا همان فایل کانفیگ وجود داره که دقیقا همین فایل مهمی است که امروز داریم راجبش صحبت میکنیم . اگر شما از لوکال هاست استفاده می‌کنید می‌توانید وارد پوشه وبسایت تون شوید و فایل موردنظر یا همان Wp-config.php را مشاهده کنید.

 

آیا فایل Wp-config-sample.php را میشناسید ؟

فایل Wp-config-sample.php دقیقا همون فایل کانفیگ هست . با این تفاوت که اول کار همچین نامی داره ! و شما به‌عنوان یک وبمستر باید نام آن را به Wp-config.php تغییر دهید . هر دو این فایل ها درواقع همان نسخه پایه wp-config.php در دایرکتوری وردپرس شماست.

 

 

<?php
/**
* The base configuration for wordpress
*
* The wp-config.php creation script uses this file during the
* installation. You don't have to use the web site, you can
* copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
*
* This file contains the following configurations:
*
* * MySQL settings
* * Secret keys
* * Database table prefix
* * ABSPATH
*
* @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
*
* @package wordpress
*/
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'database_name_here_vebeet' );
/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'username_here' );
/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );
/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );
/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ wordpress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
/
define( 'AUTH_KEY', 'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_KEY', 'put your unique phrase here' );
define( 'AUTH_SALT', 'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_SALT', 'put your unique phrase here' );
/**#@-*/
/**
* WordPress Database Table prefix.
*
* You can have multiple installations in one database if you give each
* a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
*/
$table_prefix = 'wp_';
/**
* For developers: WordPress debugging mode.
*
* Change this to true to enable the display of notices during development.
* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
* in their development environments.
*
* For information on other constants that can be used for debugging,
* visit the Codex.
*
* @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_wordpress
*/
define( 'WP_DEBUG', false );
/* That's all, stop editing! Happy publishing. */
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
define( 'ABSPATH', dirname( __FILE__ ) . '/' );
}
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once( ABSPATH . 'wp-settings.php' );

 

 

به این نکته توجه داشته باشید که باید قبل از هر تغییری در این کدها، یک نسخه پشتیبان از آن تهیه کنید تا در آینده با مشکلی مواجه نشوید. البته دقت کنید که کدهای فایل کانفیگ رو در زمانی که موقعیت بحرانی و یا ضروری است ، تغییر دهید . نه همیشه !

 

معرفی کاربرد فایل کانفیگ wp-config.php

 

تنظیمات MySQL در فایل کانفیگ wp-config.php

گفتیم که این فایل شامل اطلاعات دیتابیس یا همون MySQL مانند نام کاربری، رمز عبور است. ممکن است شما به هر دلیلی بخواهید هاستینگ خود را تغییر دهید و یا اینکه جزئیات MySQL را به‌روز کنید که در این صورت بهتر است از کد زیر استفاده کنید:

 

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //

/** The name of the database for WordPress */

define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );

/** MySQL database username */

define( 'DB_USER', 'username_here' );

/** MySQL database password */

define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );

/** MySQL hostname */

define( 'DB_HOST', 'localhost' );

 

راه دیگری که شما بتوانید تنظیمات MySQL را انجام دهید از طریق‌هاست است. کافی است وارد پنل مدیریت‌هاست یعنی بخش Database» MySQL Databases شوید و یک دیتابیس جدید بسازید. شما برای تقویت سایت وردپرسی خود می‌توانید یک سری تغییرات در wp-config.php اعمال کنید.

 

پیشوند جدول دیتابیس فایل کانفیگ

وردپرس پیشوند جدول از پیش تعریف‌شده را در فایل کانفیگ یا wp-config.php تعیین می‌کند و شما میتوانید با تغییر این پیشوندها یک لایه محافظتی بیشتر به سایت اضافه کنید که درنتیجه این موضوع به افزایش امنیت سایت شما منجر خواهد شد. بنابراین به شما پیشنهاد می‌کنیم این پیشوند را در طی مراحل نصب تغییر دهید. برای این کار باید کد زیر را در پوشه wp-config قرار دهید:

 

$table_prefix = 'wp_';

 

 

حالت Debugging و عیب یابی در فایل کانفیگ

اگر مقاله های ولاگ وبیت رو مطالعه کرده باشید ، میدانید که در مقاله ایی راجب عیب یابی کردن با فایل کانفیگ بیشتر صحبت کرده ایم . برای مطالعه این آموزش ، پیشنهاد میکنم که بروی این کلمه کلیک کنید . حالت Debugging به‌صورت پیش‌فرض خاموش است، و شما اگر به فکر توسعه سایت وردپرس خود هستید باید آن را فعال کنید.  برای فعال کردن این حالت کافی است در پرونده wp-config.php، کد زیر را جستجو کنید و False را به True تغییر دهید.

 

define('WP_DEBUG', false);

 

 

فایل wp-config.php در وردپرس

به این مطلب امتیاز دهید

امتیاز کلی : 5 / 5. تعداد آرا : 1

اولین نفر باید که به این مطلب امتیاز میدهید

وبیت این پست توسط نگارش شده است.

معتقدم ، با اندگشتان آماده به تایپ و ذهن پر از ایده های ناب میتوانم دنیای خودم رو عوض کنم . محمدحسین هستم دانشجوی نرم افزار ، طراح وب سایت ، تولید کننده محتوای وبمستری و هر موضوعی در زمینه IT ، طراح رابط کاربری و تجربه کاربری و ...

در کانال وبیت عضو شو تا از آخرین اخبار ، آپدیت محصولات و تخفیف ها با خبر بشی ☺ عضویت در کانال تلگرام

اشترک گذاری

مقاله های پیشنهادی

وبیت این مطالب را به شما پیشنهاد میدهد

ارسال نظر ( 0 نظر تایید )

نظرات پس از رویت و تایید مدیران نمایش داده می شود
هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !
همکاران وبیت